17.06.
2023

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie KLA SR

Vážení členovia KLA SR, pozývame vás na Riadne valné zhromaždenie KLA SR
Dátum konania : 17.06.2023 o 10:00 hodine,
Miesto konania: Piešťany, hotel Esplanade

Program:

 1. Úvod – odsúhlasenie programu, kontrola uznášania schopnosti
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Voľba overovateľov zápisu RVZ
 4. Kontrola úloh z Valného zhromaždenia 30.9.2023
 5. Kontrola hospodárenia KLA za rok 2022
 6. Prerokovanie a schválenie upravených  Stanov KLA SR
 7. Návrh a prerokovanie kandidátov  na členstvo KLA —.
 8. Príprava PSL 2023  – Návrh JSA :
  Termín : september 2023 ,
  Miesto  : Holíč a okolie – Predbežne dohodnutá exkurzia vo Fortaco s. r. o. – Karol Svatý
 9. Návrh uznesení –  (okrem iného aj členské príspevky , ….)
 10. Záver