Metodika Logistického auditu

1. INOVOVANÁ METODIKA LOGISTICKÉHO AUDITU

Logistický audit je metóda pre komplexnú a nezávislú diagnostiku funkčnosti podnikového logistického systému. Súčasťou logistického auditu je stanovenie stratégie a taktiky a plánu na odstraňovanie nedostatkov a následné zlepšovanie logistického systému.
Metóda na vykonávanie a realizáciu logistického auditu je zložená z troch na seba nadväzujúcich častí:

 • popisnú,
 • diagnostickú,
 • návrhovú.


1.1 POPISNÁ ČASŤ LOGISTICKÉHO AUDITU

Popisná časť auditu sumarizuje a popisuje všetky kľúčové parametre, merateľné hodnoty a praktické stavy logistického systému firmy. Táto časť auditu obsahuje:

 1. schéma logistického reťazca auditovanej organizácie vo forme Sankeyovho diagramu materiálového toku,
 2. základný priestorový layout auditovaného reťazca,
 3. slovný popis uplatňovanej logistickej stratégie, princípov riadenia a realizácie logistických procesov,
 4. sumarizáciu všetkých merateľných parametrov a údajov logistického systému.


MERATEĽNÉ PARAMETRE JE MOŽNÉ ROZDELIŤ DO DVOCH KATEGÓRIÍ:

Z – základné merateľné údaje – na vykonanie auditu sú tieto údaje „povinné“.
D – doplnkové merateľné údaje – sú doplňované a upravované audítorom podľa konkrétnej situácie v auditovanej spoločnosti.

KAŽDÝ Z MERATEĽNÝCH PARAMETROV A ÚDAJOV JE AUDÍTOROM KATEGORIZOVANÝ PODĽA STUPŇA VALIDITY:

I. Údaj je vo firme presne a pohodlne vyhodnotiteľný
Napr.: počet vysokozdvižných vozíkov, okamžitý stav zásoby, tržby z predaja tovaru.

II. Údaj je vo firme ťažko a pracne vyhodnotiteľný, pre účely auditu bol iba odhadnutý
Napr.: doba obratu zásoby, časová využiteľnosť vysokozdvižných vozíkov, náklady na skladovanie jednej palety/deň.

III. Údaj nie je možné presne vyhodnotiť, na účely auditu možno odhadnúť len veľmi hrubo alebo vôbec.
Napr.: náklady na proces príjmu jednej palety, objednávacie náklady na jednu položku nákupného dokladu.

1.2 DIAGNOSTICKÁ ČASŤ LOGISTICKÉHO AUDITU

Diagnostická časť auditu si kladie za cieľ analyzovať do akej miery sú logistické systémy organizácie optimalizované alebo do akej miery tieto systémy vyhovujú požiadavkám praxe v konkrétnej prostredí organizácie.
Táto miera je vyjadrená percentom kladných odpovedí zo sady definovaných otázok, ktoré sa vzťahujú k logistickému systému auditovanej organizácie.

Logistický systém auditovanej organizácie je v rámci auditu dekomponovaný na štyri časti (obr. 1):

 • stratégie logistiky,
 • plánovací a riadiaci systém,
 • informačný systém,
 • materiálový systém.

Podnikový logistický systém
Obr. 1 Schéma podnikového logistického systému


Prvky logistického systému zodpovedajú jednotlivým objektom v schéme logistických procesov (obr. 2).

Vízia logistickej stratégie

Obr. 2 Schéma logistických procesov

Diagnostické otázky sú rozdelené do dvoch kategórií:

 • A – otázky vzťahujúce sa vždy k celému logistickému systému alebo subsystému,
 • B – otázky týkajúce sa jednotlivých prvkov systému alebo subsystému.

Na každú diagnostickú otázku je v rámci vykonávania auditu nutné jednoznačne odpovedať jednou z troch možností: ÁNO, NIE, ČIASTOČNE, NEHODNOTITEĽNÉ.
Pri hodnotení otázky stavom „NIE“ alebo „ČIASTOČNE“ je vždy audítorom pripojený komentár so zdôvodnením tohto stavu v auditovanej spoločnosti. Zároveň je každej takto hodnotenej otázke priradený príznak, či ide o slabú stránku, príležitosť na zlepšenie alebo hrozbu.

Stupnica celkového hodnotenia:

 • A: 95 – 100% – excelentný logistický systém,
 • B: 80 – 95% – úspešný logistický systém,
 • C: 60 – 80% – uspokojivý logistický systém,
 • D: 0- 60 – neuspokojivý logistický systém.

Hodnotenie je ďalej dekomponované na jednotlivé logistické subsystémy (podnikový logistický systém, plánovací a riadiaci systém, informačný systém a materiálový systém), pričom matematický postup pri hodnotení je zhodný ako pri celkovom hodnotení.

1.3 NÁVRHOVÁ ČASŤ LOGISTICKÉHO AUDITU

Návrhová časť auditu je formulovaná do podoby tzv. akčného plánu, ktorý je súpisom chronologicky zotriedených aktivít, ktorých realizáciou bude dosiahnutá zmena hodnotenia diagnostických otázok zo stavu „NIE“ alebo „ČIASTOČNE do stavu „ÁNO“. Aktivita môže mať charakter:

• Opatrenia – jednoducho uplatniteľný pokyn či príkaz v rámci existujúcich riadiacich štruktúr nevyžadujúci žiadne finančné nároky.
• Úloha – samostatne riešiteľná úloha (napr. realizácia workshopu), nevyžadujúca významné investičné ani časové nároky, ale vyžadujúca koordináciu a spoluprácu pracovníkov zainteresovaných do realizácie.
• Projekt – systémovo riadená zmena vyžadujúca uplatnenie princípov projektového riadenia pri zvýšenej investičnej a časovej náročnosti.
Pre každé opatrenie, úlohu alebo projekt je definovaná dôležitosť (priorita) pre ich vyriešenie:
• α – najvyššia priorita – nevyriešenie ohrozuje konkurencieschopnosť firmy,
• β – vysoká priorita významne zlepší funkčnosť logistického systému,
• γ – príležitosť na zlepšenie stavu.

Ku každej aktivite musí byť ďalej priradený:
• odhad časovej a investičnej náročnosti,
• potrebné personálne alebo materiálové zdroje potrebné na riešenie,
• zodpovednosť,
• riziká,
• prípadne komentár.

2. UKÁŽKA VÝSTUPOV LOGISTICKÉHO AUDITU

Spracovaná metodika bola testovaná na konkrétnom podniku. Syntetické výstupy v grafickej podobe znázorňujú obr. 3 a 4. Z obr. 3 je zrejmá celková úroveň skúmaného logistického systému, vrátane jeho štyroch základných častí. Každá časť je ďalej členená na čiastkové oblasti, ktorých vyhodnotenie ilustruje obr. 4.

Celková grafická analýza

Obr. 4 Podrobné vyhodnotenie jednotlivých procesov