Komora logistických audítorov

Cieľom komory logistických audítorov je združovať odborníkov z oblasti logistiky, ktorí v rámci svojej odbornej činnosti vykonávajú logistické audity podľa spoločných metodických pokynov. Komora je spoľahlivým partnerom firiem a verejného sektora pre objektívnosť posúdenia logistických riešení.
Rozvíja a štandardizuje metodické pokyny vykonávania logistických auditov a dokumentácie ich výstupov. Posudzuje a certifikuje vzdelávacie programy a podnikové informačné systémy. Komora logistických audítorov organizuje činnosti, ktoré posilňujú lokálne, štátne a medzinárodné logistické projekty podporujúce integrálne poňatie logistiky, rozvoj kvality a ochranu životného prostredia.

Čo je logistický audit?

Logistický audit je štandardizovaný analytický a projektový proces, ktorý je zameraný na logistické funkcie podnikového systému riadenia. Účelom logistického auditu je diagnostikovať stav systému logistiky vo firme a definovať program zvýšenia jeho produktivity. Projektový charakter tohto programu umožňuje realizovať ako okamžité organizačné zásahy vedúce k rýchlym efektom, tak aj zásadné koncepčné zmeny logistických procesov.

V rámci každej firmy, ktorá sa zaoberá logistikou na akejkoľvek úrovni, prichádza spoločne s dynamicky sa vyvíjajúcim odborom, situáciou na trhu i konkurenciou doba, kedy je potrebné vyhodnotiť efektivitu existujúceho systému a prípadne prikročiť k žiaducim zmenám.

Logistická audit je štandardizovaný analytický postup s vlastnými metódami, definovaným obsahom, postupmi, cieľmi i výstupmi. Zameriava sa na primárne funkcie firmy (nákup, výroba, predaj) a analyzuje ich z hľadiska perspektívy materiálového a informačného toku.

V rámci logistiky môžeme rozlíšiť logistický audit do nasledujúcich kategórií:

Interný logistický audit
• Výkonnosť a logistické náklady
• Miera využitia zdrojov

Externý logistický audit
• Úroveň služieb zákazníkom
• Porovnanie s okolím

Logistický audit nie je však iba konštatovanie stavu. Zodpovedá tiež otázku, aké konkrétne zmeny treba docieliť, podrobne rozvádza aj prečo, ako, kým, kedy, za koľko…
Logistický audit sa tak stáva metodikou hodnotenia logistického systému, akcentuje jeho úroveň vzhľadom ku konkurencii a nastavuje základné merítka a ukazovatele pre sledovanie, reguláciu a zvyšovanie výkonu.

Princípy logistického auditu

Princípy logistického auditu sú predovšetkým metodická štruktúra (aby boli pri opakovanom auditingu výsledky porovnateľné), objektivita a nezávislosť audítora a samozrejmosťou je tiež utajenie obchodných údajov. Princíp následného riešenia ďalej súvisí so správou o výsledkoch logistického auditu a prípadným zadaním programu logistických zmien. V tomto ohľade musí logistický audit spĺňať kritérium kontrolovateľnosti výstupov.

Ako pri všeobecnej analýze sledujeme pri logistickém audite aj kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Medzi kvantitatívne radíme objektívne merateľné parametre, ktoré charakterizujú inkriminované logistické procesy číselnou hodnotou. Kvalitatívne ukazovatele sú do istej miery subjektívne hodnotené parametre, napr. úroveň kvalifikácie personálu v nákupe, poriadok v sklade, úroveň komunikácie medzi oddeleniami atď.

LOGISTICKÝ AUDIT PREBIEHA V ŠTYROCH ZÁKLADNÝCH KROKOCH:

  • Zostavenie programu logistického auditu so zákazníkom (formulácia zadania pre logistický audit, zostavenie rozsahu logistického auditu)
  • Samotná interview a meranie na pôde firmy (zber dát, konštatovanie situácie)
  • Spracovanie výsledkov logistického auditu a vyhotovenie náležitej dokumentácie – správy z logistického auditu (vyhodnotenie a objektivizácia hodnotenia situácie, návrh opatrení, odporúčaní, overenie záverov)
  • Záverečná prezentácia výsledkov logistického auditu pred vedením firmy a následná interná diskusia a formulácia zadania pre projekt logistických zmien

Závery logistického auditu sú obsiahnuté v správe z logistického auditu a ku každej auditovanej oblasti sú formulované tri paragrafy:

  • Konštatovanie stavu oblasti
  • Hodnotenie stavu a potenciálu oblasti
  • Návrh aktivít a zmien, ktoré povedú k dosiahnutiu potenciálu, a ich špecifikácie

V rámci zadania pre projekt logistických zmien sú vždy formulované účel a ciele programu, špecifikácia aktivít či zmien vrátane ich prioritizácie, stanovenie ich rozsahu a priebežnej doby hodnotenia, organizačno-technické zabezpečenie, harmonogram a rozpočet s prognózou ekonomickej návratnosti.

AKO CHÁPEME LOGISTIKU?

Logistika je odborná podniková disciplína, ktorej úlohou je koordinovať všetky činnosti súvisiace s materiálovými tokmi tak, aby bola dosiahnutá maximálna úroveň služieb zákazníkom (service level) pri minimálnej spotrebe nákladov na ich realizáciu. K úspešnej organizácii logistiky vo firme slúži logistický manažment, ktorého dôležitým nástrojom je informačný systém pre logistiku (logistický informačný systém).

ČO JE TO LOGISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM?

Logistický informačný systém (informačný systém pre logistiku) je informačné prostredie pre efektívne plánovanie a koordináciu logistických aktivít, ktoré sú spojené s riadením hmotných tokov v logistickom reťazci. Úlohou logistického informačného systému je poskytnúť správne informácie v správnom čase av požadovanej kvantite a kvalite na správne miesto.

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ LOGISTICKÉHO AUDITU?

Logistický audit je pre nás živý materiál, ktorý neustále vyvíjame a zdokonaľujeme tak, aby vyhovoval súčasnému turbuletnému podnikateľskému prostrediu. V rámci metodickej sekcie Komory Logistických sudítorov sa pravidelne schádzame a diskutujeme o zmenách, ktoré sa odohrávajú v každodennej praxi. Audit logistiky tak vždy reflektuje aktuálne dianie na trhu.
RADA KOMORY LOGISTICKÝCH AUDÍTOROV

Ing. Ján Šáli

Predseda KLA

Ing. Karol Svatý

Člen Rady KLA

Monika Cigáneková

Člen Rady KLAČLENOVIA KOMORY LOGISTICKÝCH AUDÍTOROV