STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
„Komora logistickich auditorov“

Článok I.
Úvodné ustanovenia.

Občianske združenie „Komora logistických audítorov“ (ďalej len združenie) zakladajú jeho členovia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Združenie je právnickou osobou.

Článok II.
Názov druzenia

Názov združenia: Komora logistických audítorov, občianske združenie. IČO 37975722.

Článok III.
Sídlo druženia

Sídlo združenia je: UI. Janka Krála 32, 036 01 Martin

Článok IV.
Založenie a vznik združenia

Združenie je založené dňom uzatvorenia zmluvy o družení a podpisom týchto stanov.
Združenie je registrované v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 526 86 Bratislava 29, č. spisu VVS/1 – 900/90 – 26 375

Orgány združenia:
Predseda: Ing. Ján Šáli, tr. bytom: Nezábudková 6, 960 01 Zvolen

Rada združenia:
Ing. Monika Cigánekova, tr. bytom Gen. Svobodu 345/12, 907 01 Myjava,
Ing. Karol Svatý,
Ing. Ján Šáli, tr. bytom: Nezábudková 6, 960 01 Zvolen

Článok VI.
Cieľ činnosti združenia

Cieľom činnosti združenia je:

 1. združovať odborníkov z oblasti logistiky ktorí v rámci svojej odbornej činnosti vykonávajú logistické audity podľa spoločných, združením schválených metodických pokynov.
  Logistický audit je Štandardizovaný vyhodnocovací a projektový proces, ktorý je zameraný na logistické funkcie podnikového systému riadenia.
  Rozsahom zodpovedá integrálnemu poňatiu logistiky, t. j. poňatiu zahŕňajúcemu aspekty riadenia materiálového toku v celom jeho priebehu od dodávateľov k zákazníkom. Nositeľom tohto riadenia sú primárne funkcie podniku: nákup – vyroba – predaj.
 2. rozvíjať a štandardizovat metodické pokyny vykonávania logistických auditov a dokumentácie ich výstupov.
 3. budovať databázu diagnostických informácii z oblasti logistiky, .t .j výkonových a nákladových parametrov podnikových logistických systémov.
 4. posudzovať a certifikovať vzdelávacie programy rozvoja logistických znalostí a zručností.
 5. posudzovať a certifikovať podnikové informačné systémy z pohľadu uplatnenia ich funkčnosti pre potreby integrálnej logistiky.
 6. hájiť záujmy členov združenia v prípade obchodných sporov spojených s vykonaným alebo vykonávaným logistickým auditom.
 7. vyjadrovať sa k platným právnym predpisom týkajúcich sa logistiky.
 8. spolupracovať s obdobnými druženiami s cieľom vzájomnej výmeny informácii a skúsenosti z oblasti logistiky.
 9. organizovať činnosti, ktoré posilnia lokálne, štátne a medzinárodné logistické projekty podporujúce integrálne poňatie logistiky, rozvoj kvality a ochranu životného prostredia.

Článok VII.
Orgány združenia.

Orgány združenia sú:
 1. Valné zhromaždenie členov združenia.
 2. Rada združenia.
 3. Predseda združenia.
Orgány druženia sú volené valným zhromaždenim členov združenia.

Článok VIII.
Valné zhromaždenie členov združenia.

 1. najvyšším orgánom druženia je valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia združenia.
 2. do pôsobnosti valného zhromazdenia hlavne patri:
  1. schvaľovanie stanov združenia, ich zmien a dopInkov
  2. schvaľovanie plánu a finančného rozpočtu druženia
  3. schvaľovanie ročného výúčtovania a rodnčej účtovnej uzávierky združenia
  4. schvaľovanie rokovacieho a podpisového poriadku Rady združenia
  5. schvaľovanie výšky členských príspevkov
  6. schvaľovanie všetkých ostatných náležitostí riešených hlasovaním
  7. rozhodnutie o postupe pri likvidácií združenia
  8. rozhodnutie o zrušení združenia alebo o jeho zlúčeni s iným združením
  9. rozhodovanie o ďaľších otázkach združenia. Pokiaľ si valné zhromaždenie vyhradí rozhodovanie o nich, alebo ak ich stanovy druženia zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia
 3. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná vačšina registrovaných členov združenia. Rozhoduje sa hlasovanim, nadpolovičnou väčšinou pritomných členov.
 4. valné zhromaždenie volí členov rady združenia na jeden kalendárny rok tajným hlasovaním.
 5. valné zhromaždenie volí predsedu združenia výhradne z členov Rady združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 6. valné zhromaždenie zvoláva Rada druženia najmenej jeden krát za rok. Pokiaľ Rada druženia nezvolá valné zhromaždenie v tomto termíne, je oprávnený ho zvolať ktorykoľvek člen zdruzenia. Termín, miesto konania a program valného zhromaždenia musia byť oznámené písomnou formou najmenei 20 dní pred termínom konania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa vždy zvoláva v prípade, keď k tomu Radu druženia vyzve minimálne polovica všetkých členov združenia.
 7. z konania valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje priebeh zasadnutia valného zhromaždenia, výsledky hlasovania a prijaté i neprijaté rozhodnutia. Zápisnice z valných zhromaždení sa uchovávajú po celú dobu trvania združenia.

Článok IX.
Rada združenia

 1. rada druženia je štatutárnym orgánom druženia. Rada druženia je trojčlenná. Koná za druženie a zastupuie ho navonok. Za združenie konajú vždy dvaja členovia Rady. Podpisovanie za druženie (zaväzovanie druženia) sa uskutoční tak, že k vytlačenému, alebo otlačenému, alebo napisanému menu združenia pripoja svoj podpis dvaja členovia Rady.